Gwasanaethau ar gyfer Pobl Anabl

Mae'r New Theatre yn croesawu pawb ac mae ganddi amrywiaeth eang o wasanaethau i sicrhau eich bod yn gallu mwynhau ymweliad cysurus. Dywedwch wrthym am eich anghenion wrth archebu tocynnau a chofiwch ofyn i'r Rheolwr ar Ddyletswydd os oes angen rhywbeth arnoch pan fyddwch yn cyrraedd.

Mae lleoedd parcio ar gyfer yr anabl y tu all i Westy'r Parc a lle i ollwng pobl yn Heol y Brodyr Llwydion, lle mae mynedfa wastad i'r theatr.

Cliciwch yma i gael gwybodaeth bwysig am brisiau tocynnau i gwsmeriaid anabl a'u cymdeithion / Cynorthwywyr Personol

Mae ein fideo Iaith Arwyddion Prydain yn amlinellu'r perfformiadau BSL sydd ar y gweill yn y New Theatre in 2019. Mae capsiynau ar gael ar y fideo.

 

Dyddiadur Perfformiadau â Chymorth

laith Arwyddion Prydain

 

Disgrifiad clywedol byw

 

Perfformiad â phenawdau

 

 Ar gyfer perfformiadau penodol sy'n cael eu dehongli neu'u disgrifio mae'r un pris cyffredin ar gyfer sedd unrhyw le yn y theatr i'r rhai sydd wedi'u cofrestru'n anabl sydd angen y gwasanaeth yma, ac un cymar yr un. Mae'r pris hwn bob amser yr un faint â'r pris sy'n cael ei hysbysebu ar gyfer y Cylch Uchaf. Cynigir y gostyngiadau arferol ar gyfer perfformiadau eraill fel sydd i'w weld yn y panel prisiau ar gyfer pob sioe.

 

Lawrlwytho llyfryn y tymor

Cliciwch yma i lawrlytho copi Print Bras o Lyfryn y Tymor mewn fformat pdf (Seasneg yn unig).

Sylwch y bydd angen Adobe Acrobat Reader arnoch er mwyn gweld y llyfryn. Am gopi am ddim o Adobe Acrobat Reader, cliciwch yma (agor mewn ffenestr newydd). 

 

Ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn

 • Mae mynedfa wastad ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn i'r Swyddfa Docynnau, bar y llawr gwaelod, toiled i'r anabl a lle i gadeiriau olwyn wrth ochr sedd cymar yn Rhes V y Llawr Gwaelod. Mae'r seddau hyn ar gael am bris isel bob amser.
 • Mae dau le yn nhu blaen seddau'r llawr gwaelod hefyd i rai sy'n gallu symud heb gymorth i'r gadair risiau pe bai angen gwagio'r theatr mewn argyfwng. Dim ond i bobl â chadeiriau olwyn gwthio y mae'r rhain yn addas. Os ydych chi wedi archebu'r seddi hyn, ac yn defnyddio cadair olwyn electronig, gallwn ddarparu cadair olwyn wthio i chi. 
 • Mae lle hefyd i gadair olwyn yn rhes M y Cylch, un ym Mocs G ac un ym Mocs H. Gall pobl anabl ddefnyddio'r lifft newydd arbennig i gyrraedd y rhain. Holwch am fanylion yn y Swyddfa Docynnau.
 • Am resymau technegol, gallwn ond werthu safleoedd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn i alwyr personol neu drwy 029 2087 8889. Mae'n ddrwg gennym na allwn drefnu safleoedd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn drwy werthiannau ar-lein.
 • Os ydych yn defnyddio cadair olwyn a'ch bod am eistedd mewn sedd gyffredin, cysylltwch ag Adran Blaen y Tŷ o flaen llaw drwy ffonio (029) 2087 8790 neu e-bostio ntmailings@cardiff.gov.uk Ymddiheurwn na fydd hyn bob amser yn bosib oherwydd y galw am docynnau a rhesymau diogelwch.

Ar gyfer pobl â nam ar eu clyw

 • Rydym wedi gosod system sain is-goch yn yr awditoriwm i helpu cynulleidfaoedd i glywed perfformiadau'n well neu ddilyn y disgrifiadau sain. I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, mae angen ffôn clust ysgafn arnoch, ac maent ar gael yn swyddfa Rheolwr Blaen y Tŷ, ym mar y llawr gwaelod. Mae'r New Theatre yn gofyn am flaendal o £5 wrth fenthyca ffonau clust. Cewch yr arian yn ôl wrth ddychwelyd y ffôn clust â'r batri yn ddiogel. I osgoi cael eich siomi, ffoniwch 029 2087 8790 ymlaen llaw er mwyn archebu'ch ffôn clust.
 • Mae nifer o berfformiadau yn cael eu dehongli yn Iaith Arwyddion Prydain.

Ar gyfer pobl â nam ar eu golwg

 • Rydyn ni hefyd yn cynnig disgrifiadau clywedol byw o rai sioeau, trwy gyfrwng system sain is-goch a ffonau clust bach. Mae'r New Theatre yn gofyn am flaendal o £5 wrth fenthyca ffonau clust. Cewch yr arian yn ôl wrth ddychwelyd y ffôn clust â'r batri yn ddiogel. I osgoi cael eich siomi, ffoniwch 029 2087 8790 ymlaen llaw er mwyn archebu'ch ffôn clust.
 • Mae rhaglenni mewn print bras ar gael ar gais ar gyfer y rhan fwyaf o'r sioeau. Croesewir cwn tywys ym mhob rhan o'r New Theatre a gellir darparu dŵr ar eu cyfer.
 • I gael gwybod am ddigwyddiadau penodol a gwybodaeth gyffredinol am ein cyfleusterau anfonwch eich enw a'ch cyfeiriad i'r Adran Farchnata a byddwn yn ychwanegu'ch enw at ein rhestr bostio.
 • Mae llyfryn y tymor a gwybodaeth arall ar gael yn rhad ac am ddim mewn print bras, mewn braille, ac ar gasét sain. Gellir cael copi gan y Swyddfa Docynnau neu gellwch gysylltu â'r Adran Farchnata drwy ffonio Caerdydd 029 2087 8887.

Lawrlwythwch ein Canllawiau Mynediad

Mae Canllaw Mynediad manwl ar gyfer pobl anabl a'u cymdeithion ar gael i'w lawrlwytho fel PDF neu ffeil Word (addas ar gyfer darllenwyr sgrin). Mae'r canllaw yn cynnwys gwybodaeth am sut i gyrraedd y New Theatre a sut i fynd o gwmpas y theatr ar ôl cyrraedd.

FERSIWN PDF

Mae croeso i chi ffonio 029 2087 8797 neu e-bostio ntmailings@cardiff.gov.uk os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynglyn â'n Canllaw Mynediad.

 

Lifft Arbennig

Mae gennym lifft arbennig ar gyfer ein cwsmeriaid anabl ac unrhyw un arall sy'n cael anhawster dringo'r grisiau.  Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma (fersiwn PDF) neu  holwch yn y swyddfa docynnau neu (fersiwn PDF).